Aktualności, Łaskarzew

Odetną im wodę?

Opublikowano 03 lutego 2015, autor: JS.

Urząd miasta prosi mieszkańców, którzy zalegają z opłatami za wodę i ścieki na ponad 1500 złotych, o uregulowanie należności. Tym, którzy tego nie zrobią, konserwator może odciąć urządzenia doprowadzające wodę

Odetną im wodę?

17 grudnia, na wspólnym posiedzeniu komisji, radni podjęli decyzję, że wszystkim odbiorcom wody i dostawcom ścieków, u których nieuregulowane należności przekraczają kwotę 1500 złotych, należy dokonać odcięcia urządzeń doprowadzających wodę. Radni zdecydowali tak po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi uiszczania przez mieszkańców Łaskarzewa należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, odcięcie wody może nastąpić także, gdy odbiorca usługi nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe. Jak również, gdy stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków.

Dlatego urząd miasta wystosował pismo, w którym prosi o zapłacenie zaległych kwot do 15 lutego. W przypadku nie uregulowania sprawa ma zostać skierowana do konserwatora, celem dokonania odcięcia stosownych urządzeń.

Burmistrz Lidia Sopel-Sereja mówi, że rozwiązanie problemu niepłacących gospodarstw zaproponowała jedna z radnych, a inni radni ją poparli. Jak nas informuje, suma niezapłaconych przez mieszkańców rachunków jest znaczna.

-Na kwotę po kilka tysięcy złotych zalega kilkanaście gospodarstw -zauważa. A inni muszą ponosić koszty nie regulowania przez nie opłat.

Ponowne przyłączenie do sieci będzie możliwe po zapłaceniu należności i po zaakceptowaniu przez burmistrza złożonego do urzędu miasta wniosku. Koszt dokonania ponownego przyłączenia do sieci będzie musiał pokryć odbiorca.

Napisz komentarz »