Aktualności, Historia

Stowarzyszenia protestują

Opublikowano 30 grudnia 2016, autor: Michał Kurach

Stowarzyszenie Patriotyczne „Wczoraj Dziś i Jutro dla Garwolina i Powiatu” i Stowarzyszenie „Bezpieczny Garwolin” 30 listopada wystosowały wniosek , zatytułowany:

„Żaden Naród nie może budować przyszłości bez pamięci o przeszłości” do przewodniczącego Rady Miasta w Garwolinie Marka Jonczaka w sprawie prezentacji stanowiska w temacie „Pralni” w zespole dawnych budynków w koszarach.

 

Członkowie niniejszych stowarzyszeń na spotkaniu w dniu 26 listopada 2016 roku zapoznali się z pismem Urzędu Miasta z dnia 18 listopada 2016 roku. Treść pisma podpisanego i przesłanego przez burmistrza Tadeusza Mikulskiego do przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta, Marka Łagowskiego, jest następująca:

„Zwracam się (burmistrz miasta Tadeusz Mikulski – przyp. red.) z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej zbycia zabudowanej nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę nr 894 o pow. 1984 m kw”.

 

W uzasadnieniu pisma Urzędu Miasta czytamy:

„Budynki zlokalizowane na tej działce od wielu lat wykorzystywane były jako pralnia publiczna, natomiast od dłuższego okresu postępuje stopniowa ich dewastacja m.in. poprzez włamywanie się do wnętrza posesji, a także dach wymaga konserwacji i zabezpieczenia. Budynek wymaga znaczących nakładów finansowych, natomiast takimi środkami finansowymi w najbliższym czasie Miasto nie będzie dysponowało, z uwagi na rozpoczęte inwestycje i konieczność ich finansowania, do których należą m.in. zbiornik p. powodziowy, budynek szatniowo-łazienkowy oraz hala sportowa przy ZS nr 5 oraz inne nakłady finansowe niezbędne do obsługi funkcjonowania Miasta. Celem uniknięcia dalszej dewastacji tego obiektu budowlanego, proponuję podjęcie uchwały dotyczącej zbycia działki nr 894, na której zlokalizowany jest ten budynek. / W związku z powyższym przekazuję projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto w/w działki celem zaopiniowania”.

W załączniku pisma Urzędu Miasta znajduje się projekt Uchwały nr XXXI/196/2016 Rady Miasta Garwolina, w której czytamy: „Na podstawie art. 18 (…) – Rada Miasta Garwolin uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Garwolinie przy ulicy Aleja Legionów, uregulowanej w księdze wieczystej nr SI1G/00034068/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Garwolinie, stanowiącej działkę nr 894 o powierzchni 1984 m kw. 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Garwolin. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej jest następujące: „Działka opisana w paragrafie 1 uchwały stanowi własność Miasta Garwolina. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z usługami (1MWU). Działka ta jest zabudowana budynkami stanowiącymi dawną pralnię, które są ujęte  w ewidencji zabytków. Budynki niewykorzystywane od wielu lat uległy znacznej dewastacji i w obecnej chwili są w bardzo złym stanie technicznym i funkcjonalnym, który uniemożliwia ich wynajęcie lub wykorzystanie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. W obecnej sytuacji nie ma możliwości i potrzeb przeznaczania środków finansowych na remont tego obiektu”.

Członkowie stowarzyszeń sprzeciwiają się polityce Urzędu Miasta.

W sformułowanym przez nich wniosku czytamy: „Członkowie Stowarzyszeń „Wczoraj Dziś i Jutro dla Garwolina i Powiatu”, jak i Stowarzyszenia „Bezpieczny Garwolin”, po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia i wizji lokalnej, po wysłuchaniu opinii wszystkich zebranych na spotkaniu, w wyniku głosowania wyrazili swoje opinie jednogłośnie za zwróceniem się z prośbą do Pana Burmistrza Tadeusza Mikulskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Pana Marka Jonczaka, jak i Radnych Rady Miasta w Garwolinie, o wycofanie niniejszego wniosku”.

 

 

Uzasadnienie członków stowarzyszeń jest następujące:

„1. Proponowany do sprzedaży budynek wraz z działką jest jednym z nielicznych tak dobrze zachowanych obiektów zabytkowych historycznie w Garwolinie. Budynek powstał ponad 100 lat temu – jest wykonany z cegły palonej pojedynczej. Fakt wartości historycznej tego obiektu dla mieszkańców Garwolina jest bezcenny. Zniszczenia wojenne, jakie dotknęły w wyniku bombardowania miasto z 8 na 9 września 1939 r. szczęśliwie ominęły proponowany do sprzedaży budynek wraz z pozostałymi budynkami koszarowymi 1. Pułku Strzelców Konnych.

2. Budynek „Pralni” stoi w kompleksie dawnych budynków koszarowych.

3. Budynek jest obiektem z bogatą historią 1psk.

4. Budynek objęty jest pieczą konserwatora zabytków.

5. Stan techniczny budynku jest dobry.

|a) mocne fundamenty wymurowane z kamienia

|b) ściany pełne gładkie – nie brakuje cegieł

|c) dach patrząc z zewnątrz w miarę dobry

|d) zabezpieczony przed włamaniem, ale to można poprawić przy niewielkim nakładzie pracy

6. Teren – plac przy budynku do wykorzystania na parking w przyszłości, gdy budynek będzie funkcjonalny”.

We wniosku członkowie stowarzyszeń zaznaczają, że zdają sobie sprawę, iż budynek „pralni” wymaga remontu, zwracają jednak uwagę na fakt, że remont nie jest konieczny natychmiast.

Stowarzyszenia opierają się na piśmie z dnia 11 listopada 2016 roku skierowanego do przewodniczącego Rady Miasta Garwolina, Marka Jonczaka, a podpisanego przez burmistrza Garwolina, Tadeusza Mikulskiego, w którym czytamy m.in. „Zgodnie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie na rok 2017 przewidywana jest konieczność zorganizowania pracy dla 70 skazanych (w skali roku) zobowiązanych do wykonania orzeczeń Sądu”.

Stowarzyszenia do swojego wniosku załączają niniejsze pismo oraz pełny tekst pisma nr A-0271-42/16 prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie, sporządzonego 17 października 2016 roku do burmistrza Garwolina mówiący, m.in. że: „Na terenie miasta Garwolin przewidujemy konieczność zorganizowania miejsc pracy dla 70 skazanych (…)”.

 

W związku z powyższym członkowie stowarzyszeń zwracają uwagę, „iż robocizna czasami dwu lub trzykrotnie przewyższa wartość materiałów budowlanych – Urząd Miasta zaoszczędzi pieniądze na robociźnie kupując za nie materiały budowlane”.

 

W dalszym uzasadnieniu członków stowarzyszeń czytamy:

„7. Na terenie jest wiele firm budowlanych – można poprosić o pomoc przy budowie jako czyn społeczny dla dobra społeczeństwa.

8. Jako członkowie Stowarzyszeń stwierdzamy, że Miasto Garwolin ze swoją bardzo bogatą historią nie posiada własnego Muzeum Miasta Garwolin. Za kila lat będziemy obchodzić 600-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu – byłby to piękny prezent dla mieszkańców. W przeciwieństwie do miasta Garwolin – Mińsk Mazowiecki posiada stosowny obiekt muzealny – w Mińsku stacjonował 7. Pułk Ułanów. Wola Rębkowska w gminie Garwolin posiada Izbę Pamięci w Woli Rębkowskiej.

9. Budynek jest tak duży, że znalazłyby się w nim pomieszczenia dla Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 1. Pułku Strzelców Konnych – co bardzo istotne, że na dawnym terenie czy też swoim terenie na cele edukacyjno–muzealne”.

W piśmie przedstawiciel Stowarzyszenia Patriotycznego „Wczoraj Dziś i Jutro dla Garwolina i Powiatu”, Leszek Mączka, oraz przedstawiciel Stowarzyszenia „Bezpieczny Garwolin”, Jerzy Winek, zwracają się do przewodniczącego Rady Miasta, Marka Jonczaka, burmistrza miasta, Tadeusza Mikulskiego, i radnych Rady Miasta o wzięcie pod uwagę prezentowanego przez nich wniosku, który wedle ich oceny jest racjonalny. W piśmie zwracają się z prośbą do przewodniczącego Rady Miasta o skierowanie wniosku ponownie na Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta celem ponownego rozpatrzenia.

Stowarzyszenia postulują, aby w budynku dawnej pralni w zespole obiektów koszarowych, w których w okresie międzywojnia stacjonował 1. Pułk Strzelców Konnych powstało muzeum miasta Garwolina, które za kilka lat obchodzić będzie 600-lecie nadania praw miejskich (data umowna 1423). Budynek mógłby też służyć innym organizacjom i stowarzyszeniom – AK, harcerzy, historyków.

Warto także zwrócić uwagę, iż 4 maja 2016 roku do Urzędu Miasta w Garwolinie wpłynęło pismo Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im 1psk z prośbą do burmistrza o udostepnienie działki budowlanej przy ulicy Sławińskiej celem „usytuowania na niej obiektu po sakralnego dla realizacji celów edukacyjnych i muzealnych Stowarzyszenia”. W uzasadnieniu projektu uchwały z dnia 18 listopada 2016 roku Urząd Miasta stwierdził, iż „istnieje możliwość udostępnienia działki nr ewid. 6538/4 będącej własnością miasta Garwolin (…)”.

Stowarzyszenie  „Wczoraj Dziś i Jutro dla Garwolina i Powiatu” oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Garwolin” zauważają, że muzeum miasta powinno stać w zwartej części Garwolina, a nie na jego peryferiach.

Zwracają także uwagę, na fakt iż budynek pralni figuruje w rejestrze zabytków. Przywołują lokalne inicjatywy upamiętniające bohaterów o polską wolność i zachowanie miejsc pamięci, takie jak odrestaurowanie pomników w Górznie, czy wytyczenie przez księdza prałata Ryszarda Andruszczaka na cmentarzu w Garwolinie dwóch ścieżek edukacyjnych – „Zasłużeni dla Garwolina” i „Zasłużeni dla Ojczyzny”. Postulują także, aby różne środowiska optowały za zachowaniem budynków w dawnych koszarach. Stacjonowali w nich żołnierze 1. Pułku Strzelców Konnych, a za dwa lata przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

Tekst nawiązuje do materiału o zabytkowej pralni, który ukazał się w gazecie Twój Głos.

Napisz komentarz »